KOMITAS. TEN REVELATIONS

Lyrics by Komitas

Music by Vahan Artsruni

"Միայն շատ արժանիքներ ունեցող արվեստագետը կարող է մոտենալ և շփվել Կոմիտասի արվեստի հետ։

Վահան Արծրունին այն սակավաթիվ արվեստագետներից է, որ կարողացել է արժեքավորել Կոմիտասին իր ստեղծագործությունով։"

Արթօ Չաքմաքչյան, քանդակագործ

 

"Only the musician who has a lot of virtues can approach and deal with the art of Komitas.

Vahan Artsruni is one of the fewest who was able to prise Komitas through his works."

Arto Chakmakchian, sculpture

© 2015 Vahan Artsruni